Poverty alleviation programmes in India – FAKTAKEREN